Kredyt hipoteczny na dom – co warto wiedzieć?

Kredyt hipoteczny na dom to kredyt z zabezpieczeniem w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Może mieć charakter kredytu budowlano-hipotecznego lub kredytu hipotecznego na zakup domu.

Budowa domu jest dużą inwestycją, zajmującą czas i jednocześnie pociągającą za sobą bardzo wysokie koszty, których oszacowanie na etapie projektowania budynku w sposób precyzyjny jest trudne. Mogą tego dokonać specjaliści, którzy opracowują kosztorysy prac budowlanych na co dzień. Często wsparciem własnych oszczędności przy finansowaniu budowy domu jest kredyt hipoteczny. (Oferty kredytów hipotecznych znajdziesz na https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne) To specyficzny rodzaj kredytu. Co warto o nim wiedzieć?

Kredyt hipoteczny na dom – co warto wiedzieć?

Istota kredytu hipotecznego na budowę domu

Hipoteka to solidne zabezpieczenie wykorzystywane w sferze zobowiązań bankowych. Banki udostępniają klientom kredyty hipoteczne na różne cele, zwykle mieszkaniowe. W przypadku takich kredytów warunkiem podpisania umowy i wypłaty środków finansowych jest ustanowienie wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. W klasycznym kredycie hipotecznym przeznaczonym na przykład na zakup mieszkania z rynku wtórnego pieniądze wypłacane są po podpisaniu umowy z bankiem bezpośrednio na konto sprzedającego nieruchomość. Kredytobiorca nigdy nie staje się ich właścicielem.

Natomiast w przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu mamy do czynienia z kredytem budowlano-hipotecznym składającym się z dwóch części:

• kredytu na budowę domu – na etapie jego budowy,

• kredytu hipotecznego – w momencie oddania domu do użytku.

Z tego wynika, że kredytowanie przez bank inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie nieruchomości jest inne niż kredytowanie zakupu gotowego mieszkania lub domu. Przed zakończeniem robót budowlanych warunki kredytowania i zabezpieczania spłaty zobowiązania są inne niż po ich finalizacji.

Część budowlana kredytu

Kredyt hipoteczny na budowę domu na etapie realizacji inwestycji zabezpieczany jest nie hipoteką, ale ubezpieczeniem. Może być to ubezpieczenie:

• na życie kredytobiorcy,

• w związku z trwałą lub tymczasową niezdolnością do pracy,

• majątkowe nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Okres ubezpieczenia obejmuje zaciąganie kredytu i czas spłaty kredytu budowlanego. Warunkiem zabezpieczenia w ten sposób spłaty kredytu budowlanego będzie ustanowienie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej. W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego odszkodowanie będzie wypłacone dla banku, a nie kredytobiorcy.

Część hipoteczna kredytu

Po wybudowaniu domu z użyciem kredytu budowlanego może on przekształcić się w kredyt hipoteczny. Wówczas różnica pomiędzy kwotą kapitału kredytowego pozostającą do spłacenia a wartością domu zabezpieczającego kredyt jest traktowana jako wkład własny klienta. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka – po prawomocnym jej wpisaniu do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Kredyt hipoteczny na zakup domu

Omawiając kwestię kredytu hipotecznego na dom, trzeba wspomnieć również o kredycie zaciąganym nie w celu budowy nieruchomości, ale w celu jej kupienia od dewelopera lub prywatnego właściciela wybudowanego domu.

Taki kredyt hipoteczny udzielany jest od razu z wpisem hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku, tytułem jego zabezpieczenia. Na wpis w sądzie trzeba trochę poczekać, dlatego powszechną praktyką banków udzielających kredytów hipotecznych jest stosowanie czasowego ubezpieczenia. To tak zwane ubezpieczenie pomostowe, na które składki kredytobiorca opłaca do czasu ustanowienia właściwego zabezpieczenia hipotecznego.

Także i w przypadku kredytów hipotecznych na zakup domu może istnieć potrzeba ustanowienia innych zabezpieczeń, jak ubezpieczenie na życie, od utraty pracy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz zastaw na rachunku bankowym i ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny kredytobiorca musi przedstawić co najmniej 20-procentowy wkład własny lub 10 proc. wkładu własnego i 10 proc. pokryte w akceptowalny przez bank sposób.

Jak ubiegać się o kredyt hipoteczny na dom?

Banki mają własne procedury w przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny przez klientów. Warunkami koniecznymi do zaciągnięcia takiego zobowiązania będą:

• złożenie wniosku kredytowego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami,

• zdolność kredytowa na odpowiednio wysokim poziomie,

• posiadanie pozytywnej historii kredytowania w bazach Biura Informacji Kredytowej,

• odpowiednie zabezpieczenia spłaty kredytu – hipoteka, ubezpieczenia i cesje z ubezpieczeń.

Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na budowę domu istnieje wiele dokumentów, które należy załączyć do wniosku kredytowego. Nie są to tylko dokumenty potwierdzające tożsamość i dokumenty informujące o dochodach, na podstawie których wyliczana jest zdolność kredytowa, ale i dokumenty dotyczące kredytowanej inwestycji. Wśród nich wymienić należy:

• aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,

• umowę nabycia nieruchomości czy inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości,

• wypis z rejestru gruntów określający status działki,

• decyzję o podziale nieruchomości (w sytuacji, gdy numery działki w księdze wieczystej i w umowie nabycia nieruchomości nie są zgodne),

• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu,

• pozwolenie na budowę,

• dziennik budowy do wglądu,

• projekt budowlany do wglądu.

Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów służących ubieganiu się o kredyt zajmuje sporo czasu i powoduje, że proces kredytowania może się wydłużyć nawet do kilku tygodni. Zanim bank wyda ostateczną decyzję dotyczącą udzielenia kredytu hipotecznego – na zakup lub budowę domu – sprawdzi sytuację finansową klienta w dostępnych bazach danych i oceni, jakie ryzyko poniesie, jeśli wypłaci środki.

0 0
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise
Reklamy
Wakacje w Hiszpanii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Social profiles