Właściwość miejscową urzędu skarbowego określa się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania podatnika, a nie na podstawie miejsca zameldowania. Ważne jest, że omyłkowe złożenie deklaracji do niewłaściwego urzędu nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Zameldowanie to instytucja prawa administracyjnego, można być zameldowanym na pobyt stały lub czasowy. Nie ma to jednak znaczenia przy ustalaniu właściwości urzędu skarbowego, gdyż tutaj istotne jest miejsce zamieszkania podatnika, czyli miejscowość, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Artykuł 45 ust. 1 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzuje ponadto sposób określania właściwości. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu właściwy jest urząd skarbowy miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a jeżeli zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem, to wówczas właściwość jest ustalana według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Warto podkreślić, że podatnicy bardzo często składają jednak deklaracje w urzędach skarbowych zgodnie z miejscem swojego zameldowania. Nie wiąże się to z negatywnymi konsekwencjami dla składającego. Istotne znaczenie ma tutaj art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej, która na organ podatkowy, do którego wniesiono taką deklarację ma obowiązek przekazać ją do urzędu właściwego i powiadomić o tym wnoszącego. Jeżeli podatnik złoży deklarację nawet do niewłaściwego urzędu, ale zachowa termin określony w ustawie, to deklaracja zostanie uznana za wniesioną z zachowaniem terminu.

Przydatny link: Baza Urzędów Skarbowych

Ważne jest, że jeżeli po złożeniu deklaracji podatnik zorientuje się, że są w niej błędy, to ma możliwość złożenia korekty. Poprawnie wypełniona deklaracje powinna zostać złożona we właściwym urzędzie wraz z jej uzasadnieniem, czyli pismem, w którym zostaną wyjaśnione powody dokonania korekty.

Złożenie deklaracji w innym urzędzie nie jest problemem. Taki może się natomiast pojawić, jeśli należny podatek zostanie wpłacony na innych rachunek urzędu lub rachunek niewłaściwego urzędu skarbowego. Zobowiązanie podatkowe nie przestaje wówczas istnieć. Urząd nie może zaksięgować takiej wpłaty. Jeżeli taka omyłka nie zostanie wyjaśniona przed upływem terminu płatności podatku, to powstanie zaległość podatkowa i to podatnik będzie ponosić konsekwencje z tym związane, czyli np. konieczność uiszczenia odsetek. Gdy podatnik sam ustali, że wpłacił pieniądze na niewłaściwe konto, może pisemnie przekazać taką informację do urzędu, do którego dokonał wpłaty i wnieść o odpowiednie przeksięgowanie. O takiej sytuacji powinien także powiadomić właściwy urząd skarbowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *