Przełom dla leczenia chorych z rakiem piersi z nadekspresją ErbB2(HER2)

Bezpośrednim powodem zwołania spotkania onkologów, zorganizowanego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) była rejestracja w Unii Europejskiej preparatu Tyverb (lapatynib), pierwszej doustnej terapii celowanej w raku piersi, przełomowej dla leczenia chorych z rakiem piersi z nadekspresją ErbB2(HER2). Na ten typ raka piersi choruje co trzecia kobieta z rakiem piersi. Przebieg takiej formy raka piersi charakteryzuje się większą agresywnością i pogarsza rokowanie. Przełomem w leczeniu raka piersi jest fakt, że wykazano kliniczną skuteczność preparatu Tyverb (lapatynibu) w skojarzeniu z kapecytabiną  w przypadkach, kiedy dotychczas standardowo stosowana terapia transtuzumabem nie przynosiła pożądanych rezultatów leczniczych.

Właśnie taką grupę chorych z zaawansowanym/przerzutowym rakiem piersi z nadekspresją receptora HER2 objęto rejestracyjnym badaniem klinicznym z zastosowaniem preparatu Tyverb® (lapatynib). W badaniu tym  jedna grupa pacjentek otrzymywała lapatynib z kapecytabiną, druga grupa samą kapecytabinę.

W związku z osiągnięciem bezprecedensowej poprawy w tej trudnej do leczenia populacji chorych, Niezależna Komisja Monitorowania Danych (IDMC)zaleciła przerwanie badania z powodów etycznych i przedstawiła jego wyniki. Zgodnie z procedurą, uczestniczki badania powiadomiono o tym fakcie oraz zaproponowano wszystkim pacjentom leczonym samą kapecytabiną, skuteczniejszą terapię: leczenie skojarzone TYVERB  z kapecytabiną.

Podczas spotkania prof. Maciej Krzakowski przedstawił ogromny postęp w medycynie, jaki dokonał się w ostatnich latach i „kamienie milowe” – nowe leki – od tamoksyfenu w 1972 roku, poprzez trastuzumab w latach 90-tych i najnowszy – lapatynib. Prof. Jacek Jassem podniósł znaczenie wzrostu świadomości onkologów, jaką dały ostatnie odkrycia roli nadekspresji receptora ErbB2 (HER2) i wynikająca stąd możliwość zaproponowania najlepszej terapii dla pacjentek z rakiem piersi. Prof. Jassem wyjaśnił też, że przełomowe terapie sprawdzają się właśnie w tych najbardziej agresywnych odmianach choroby.

Dr Elżbieta Senkus–Konefka zaprezentowała przegląd terapii i wyników ich skuteczności w raku piersi przypominając, że rocznie ciągle umiera na raka piersi w Polsce ok. 5000 kobiet, zaś u ok. 20-30% stwierdza się nadekspresję genu ErbB2 (HER2). Do tej pory chore z nadekspresją receptora ErbB2 (HER2) mogły być leczone jedyną dostępną dotychczas terapią celowaną – trastuzumabem. Jednak u ponad 50% nie ma odpowiedzi na tę terapię i w trakcie pierwszego roku leczenia trastuzumabem dochodzi do nawrotu choroby. Choć badacze nie potrafią jeszcze stwierdzić, co jest powodem pojawienia się u niektórych pacjentek oporności na trastuzumab przypuszczalnie wynika ona stąd, że cząsteczka ta działa na zewnątrz komórki. Wprowadzenie u tych pacjentek lapatynibu – leku, który działa wewnątrz komórki, skojarzonego z kapecytabiną, daje pożądany efekt terapeutyczny i prowadzi do zahamowania procesu chorobowego.

Prof. Tanja Cufer zaprezentowała doświadczenia z chorymi z Ljubljany i omówiła toczące się obecnie badania kliniczne z udziałem lapatynibu. Prof. Cufer podkreśliła, że najlepiej rokującymi są skojarzone terapie celowane, zaś terapią z wyboru „na dziś” jest lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną.

Jednocześnie coraz większą rolę należy przypisać lekom, które pozwalają pacjentkom, w miarę możliwości i samopoczucia normalnie funkcjonować, spełniać się jako matki, kobiety i w pracy.

W podsumowaniu spotkania poświęconego nowej terapii w raku piersi z nadekspresją  ErbB2(HER2) podkreślono:

Tyverb® (Lapatynib) jest pierwszym doustnym, drobnocząsteczkowym lekiem celowanym o podwójnym mechanizmie działania wewnątrz komórki, który blokuje jednocześnie ErbB1(EGFR) i ErbB2 (HER2).

Gdy u chorych z zaawansowanym rakiem piersi przestaje działać trastuzumab należy rozważyć zastosowanie leczenia skojarzonego preparatem Tyverb z kapecytabiną.

Zastosowanie leku Tyverb z kapecatybiną zmniejsza o 43% ryzyko progresji raka. Ponadto leczenie kobiet chorych na raka piersi lekiem Tyverb poprawia ich jakość życia (terapia doustna).

Firma GSK w onkologii
Firma GSK tworzy innowacyjne leki w leczeniu nowotworów, które odmienią życie pacjentów. Dzięki rewolucyjnemu podejściu firmy GSK „z ławy akademickiej do łóżka pacjenta” (‘bench to bedside’), zmieniamy sposób odkrywania i opracowywania nowych metod leczenia, prowadząc  do powstania jednej ze skuteczniejszych ścieżek wytwarzania leków onkologicznych. Prowadzone przez nas prace badawcze na całym świecie obejmują współpracę z ponad 160 ośrodkami badania nowotworów. Firma GSK walczy z chorobą nowotworową, przy pomocy nowoczesnych metod leczenia nowotworów, zapobiegania im, leczenia wspomagającego, chemioterapii oraz leczenia celowanego.

GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline – jedna z najważniejszych firm branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej na świecie, prowadzi badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego, pozwalając ludziom robić więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej.

Piśmiennictwo:
1.Cameron D, Casey M, Press M, Lindquist D, Pieńkowski T et al. A phase III randomized comparison  of lapatinib plus capecitabine versus capecitabine alone in women with advanced breast cancer that has progressed on trastuzumab: updated efficacy and biomarker analyses.
Breast Cancer Res. Treat

2.Geyer CE, Forster J, Lindqiust D et. al. Lapatinib plus capecitabine for HER2-positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2006;355:2733-43

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *