Wskazówki dla nauczycie pracujących z dziećmi z ADHD

1. Ograniczanie bodźców na lekcji:

 • Sadzamy ucznia blisko siebie.
 • Na ławce dziecka znajdują się TYLKO przybory niezbędne do pracy na lekcji.
 • Pokazujemy uczniowi to, co ma zapisać.
 • Mamy umówiony znak na „obudź się”(zwrócenie uwagi dziecka na nauczyciela).
 • Stosujemy krótkie i jasne polecenia, oraz kilkukrotne ich powtarzanie.
 • Przypominamy dziecku i sprawdzamy, czy zapisało zadanie domowe. A jeżeli trzeba, zapisujemy własnoręcznie.
 • Tłumaczymy dziecku jeszcze raz nawet łatwe zadanie.
 • Podkreślamy i zwracamy ucznia uwagę na każdy ważny do zapamiętania fakt.
 • Staramy się prowadzić lekcję ciekawie, z dużą ilością pomocy.
 • Angażujemy ucznia w pracę, dajemy mu konkretne zadania.
 • Ograniczamy ilość materiału, który trzeba przepisać z tablicy.
 • Mówimy jasno i wyraźnie, które rzeczy są ważne i co może być na sprawdzianie.

2. Dzielenie działania na etapy:

 • Rozparcelowujemy poleceń na etapy  otwórz książkę na stronie…, znajdź fragment…., zacznij czytać…. itd. (czekamy z wydaniem następnego polecenia, do czasu, gdy dziecko zrealizuje wcześniejsze polecenie).
 • Dzielimy dziecku większe zadania na mniejsze części, których realizacja musi być przez nauczyciela kontrolowana na bieżąco.

3. Planowanie:

 • Nauczyciel na początku omawia lub zapisuje plan lekcji.
 • Na końcu należy podsumować całą lekcję.
 • Zadanie domowe musi być zapisane przed dzwonkiem!
 • Należy sprawdzić, czy uczeń zapisał zadanie.

4. Z czym uczeń powinien wyjść z klasy, czyli „ŻELAZNA ZASADA” (czego MUSI dopilnować nauczyciel):

Uczeń wychodzi z klasy z:

 • Zapisaną notatką.
 • Zapisanym w zeszycie zadaniem domowym (również ustnym, np. nauczyć się wiersza), jeżeli nie ma zadania – zapisać „Nic do zrobienia”.
 • Zapisaną w zeszycie informacją o wszelkich nietypowych sytuacjach (np. wycieczka, przybory na plastykę, pieniądze na kino, lub przyjść na galowo).
 • Zapisaną w zeszycie informacją, kiedy jest sprawdzian i z jakiego zakresu materiału.

5. Stworzenie systemu zasad i procedur obowiązujących w klasie i szkole.
6. Formułowanie poleceń pozytywnych („usiądź na krześle, zamiast „nie chodź po klasie”).
7. Stanowcze stosowanie konsekwencji w razie naruszania przez dziecko zasad.
8. Praca na pozytywach (nagrodach) – marchewka zamiast kija.
9. Stosowanie pochwał nagradzających każde pozytywne zachowanie ucznia.
10. Zachęcenie rodziców dziecka z ADHD do współpracy – ustalamy kontrakt z rodzicem – co robi nauczyciel, co robi rodzic.

Szczegółowe propozycje do wprowadzenia w klasach, gdzie uczą się nadpobudliwe psychoruchowo dzieci – jak im ułatwić przyswajanie materiału na lekcji.
(Źródło: CBT w Warszawie)

GDY ZAPOZNAJEMY DZIECI Z NOWYM MATERIAŁEM:

 • Zaprezentuj materiał na konkretnych przykładach, zanim sformułujesz ogólne twierdzenie.
 • Kontroluj, czy uczniowie rozumieją język, niezbędny do wytłumaczenia nowego materiału.
 • Przedyskutuj poszczególne punkty prezentacji zaraz po ich zakończeniu.
 • Podkreśl najważniejsze fragmenty w prezentowanym materiale, zwróć uwagę dzieci na ich ważność.
 • Przedstaw pracę domową w jasny i czytelny sposób, wytłumacz ją na konkretnym przykładzie.

ZMIANY ORGANIZACJI CZASU:

 • Zaznaczaj, które elementy są najważniejsze i od czego uczeń powinien zacząć pracę.
 • Wprowadź jasne ograniczenia czasowe dla wykonania poszczególnych zadań.

KOORDYNACJA WZROKOWO – RUCHOWA:

 • Ustal zasady, wg których uczeń będzie prowadził zeszyt (poziom schludności i porządku, charakter pisma itp.).
 • Ogranicz do minimum ilość materiału przepisywanego z tablicy, lub książki do zeszytu.

WZROKOWE PRZETWARZANIE INFORMACJI, WIZUALIZACJE:

 • Przygotowuj gotowe materiały (kserokopie) dotyczące omawianych zagadnień.
 • Upewniaj się, czy uczniowie rozumieją materiał przekazywany za pomocą technik wizualnych.
 • Poproś ucznia, aby przed rozpoczęciem pracy powtórzył polecenie.

ROZUMIENIE I ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE:

 • Ustne polecenia dodatkowo przekazuj pisemnie.
 • Parafrazuj polecenia – powtarzaj je innymi słowami.
 • Zachęcaj uczniów do stawania pytań, dzięki którym zorientujesz się, jaki jest poziom rozumienia przekazanych treści.
 • Staraj się jak najczęściej odnosić nowy materiał do wcześniej przyswojonych treści.

ORGANIZACJA:

 • Zawsze omawiaj i stosuj plan dnia, zajęć.
 • Wprowadź jasne procedury dotyczące postępowania w różnych sytuacjach.
 • Sprawdzaj zeszyt ucznia – notatki i zadania domowe (czy są zapisane i odrobione).
 • Informuj uczniów o terminach złożenia prac, sprawdzianów i przypominaj co jakiś czas o tym (np. został wam tydzień…, jeszcze trzy dni do… itd.)

Opracował: mgr Stanisław Bobula (psycholog)
Źródło: http://www.ptadhd.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *