STEREOTYP, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich

Przyszłość współczesnej wsi zależy od lokalnych społeczności, które świadome zachodzących zmian, powinny wyjść im na przeciw i jak najlepiej je wykorzystać. Tymczasem dziś w wielu polskich wsiach ludzie wciąż jeszcze są bierni w stosunku do otaczającej ich rzeczywistości. Nie widzą szans na lepszą przyszłość. Ludzie czują się bezradni i bezradność tą usprawiedliwiają czynnikami zewnętrznymi.

Ważne jest więc, aby na obszarach wiejskich zainicjować takie działania, które przyczynią się do wszechstronnego rozwoju lokalnych wspólnot, ożywią lokalne środowiska – zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym.

Takim właśnie działaniem jest program Akademii Kobiet Aktywnych realizowany w 2007 roku na terenie całej Polski, w ramach projektu pt.: „STEREOTYP, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do kobiet zamieszkujących tereny wiejskie, zaangażowanych w działalność społeczną lub zamierzających taką działalność rozpocząć. Jego głównym założeniem była aktywizacja kobiet w wymiarze zawodowym, edukacyjnym, społecznym i osobistym, która w przyszłości ma zaowocować intensyfikacją działań społeczno-gospodarczych na rzecz środowiska lokalnego.

Twórcy przedsięwzięcia wyszli z założenia, że wbrew stereotypowemu postrzeganiu ról społecznych kobiet wiejskich, to właśnie w nich drzemie niewykorzystany dotąd potencjał. Właśnie kobieca energia i potrzeba działania dla dobra ogółu może zostać z powodzeniem wykorzystana do mobilizowania lokalnych społeczności i wprowadzania zmian.

W ramach zakończenia i podsumowania projektu w dniach 26 – 28 lutego br. odbyła się trzydniowa konferencja beneficjentek z całej Polski. Podczas spotkania Panie wzięły udział w zajęciach warsztatowych na temat dalszego rozwoju przedsiębiorczości w swoich środowiskach lokalnych oraz targach, podczas których miały okazję nawiązać kontakty z przedstawicielami władzy samorządowej i partnerami społecznymi.

Ostatniego dnia zjazdu tj. 28 lutego w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala finalizująca Projekt z udziałem beneficjentek z całej Polski, mediów oraz gości – przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej w poszczególnych województwach, przedstawicieli Europejskiego Funduszu Społecznego i podwykonawców projektu: Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Dla Polski. Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej reprezentowała Dyrektor Departamentu – Pani Berenika Anders oraz Pani Maria Kahlau – Zastepca Dyrektora Departamentu i Koordynator merytoryczny projektu.

Podczas spotkania podsumowano ponad roczne działanie Akademii Kobiet Aktywnych. Rezultaty są imponujące. W projekcie wzięło udział 640 kobiet z terenów wiejskich (40 z każdego województwa). Powstało kilkaset map zasobów i potrzeb. Zostało przygotowanych tyle samo mini-projektów rozwoju lokalnego, które kobiety będą teraz aktywnie realizować w swoich środowiskach.

O sukcesie projektu świadczy fakt, że beneficjentki zadeklarowały wystosowanie listu do Premiera Donalda Tuska i Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o kontnuację projektu Akademii Kobiet Aktywnych.

Zajęcia Akademii utwierdziły Panie w przekonaniu, że nie można ulegać stereotypom, że to właśnie kobiety potrafią organizować grupy społeczne, tworzyć partnerstwa i koalicje.

W każdej z grup biorących udział w projekcie „Akademia Kobiet Aktywnych” były m.in. sołtyski, radne gmin, działaczki Kół Gospodyń Wiejskich lub innych stowarzyszeń, nauczycielki, gospodynie domowe. Różnił je wiek, wykształcenie, region z którego pochodziły, łączyła natomiast potrzeba aktywności społecznej, chęć działania i wiara, że można zmienić coś na lepsze.

Więcej informacji:
D&D Communication
tel.: 0 (22) 639 43 65; 508 000 344
e-mail: e.sowa@ddc.com.pl

Biuro Projektu:  
„STEREOTYP, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich”
 ul. Naruszewicza 24D, 02-627 Warszawa
tel. 0 (22) 427 32 03
e-mail: ukloda@akademiakobiet.pl

DLACZEGO POWSTAŁ PROJEKT PT.: „STEREOTYP, A RÓWNE SZANSE KOBIET I MĘŻCZYZN W ŚRODOWISKACH WIEJSKICH”?

Role społeczne kobiet wiejskich w Polsce są postrzegane w sposób stereotypowy i naznaczony uprzedzeniami. Powoduje to wykluczenie społeczne kobiet oraz ich mniejszą aktywność, a tym samym niższą zdolność do zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Mieszkanki wsi częściej napotykają na takie problemy, jak: bezrobocie, uzależnienie od świadczeń socjalnych, ograniczony dostęp do informacji i instytucji kształcenia ustawicznego. Bezrobocie wśród mieszkanek wsi jest bardzo wysokie i nadal rośnie. Wiele kobiet wiejskich jest biernych zawodowo. Ponadto na terenach wiejskich jest bardzo wysoki poziom bezrobocia ukrytego, co wiąże się między innymi z rozdrobnieniem gospodarstw rolnych.

Ze względu na opisaną sytuację konieczne są działania, które przełamywałyby istniejące stereotypy i uprzedzenia dotyczące kobiet wiejskich, poprzez wzmocnienie kompetencji i umiejętności beneficjentek ostatecznych (b.o.) oraz zmianę ich postawy na bardziej przedsiębiorczą.

O PROJEKCIE „STEREOTYP, A RÓWNE SZANSE KOBIET I MĘŻCZYZN W ŚRODOWISKACH WIEJSKICH”.

Projekt został przygotowany i zrealizowany przez Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a sfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu powstała Akademia Kobiet Aktywnych. Projekt dotyczył czterech najważniejszych aktywności człowieka: osobistej, społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Przedsięwzięcie składało się z komponentów, które miały pomóc przełamać stereotypy i uprzedzenia dotyczące kobiet wiejskich poprzez wsparcie ich w pełniejszym uczestnictwie w życiu społeczno-ekonomicznym.

Dla uczestniczek projekt był przedsięwzięciem nieodpłatnym.

Etapy realizacji projektu:
• zorganizowanie akcji edukacyjnej dla kobiet wiejskich – warsztaty i seminaria odbywające się w całym kraju (640 kobiet);
• zorganizowanie akcji informacyjnej dla otoczenia społecznego – seminaria;
• wydanie multimedialnego i w formie książkowej wydawnictwa promocyjno-edukacyjnego.

Projekt adresowany był do kobiet z obszarów wiejskich, które chcą aktywnie pobudzać działania społeczne i gospodarcze na swoim terenie. Wśród beneficjentek są sołtyski, radne gmin, osoby prowadzące działalność społeczną i gospodarczą.

Wybór seminarzystek spowodowany był możliwością stworzenia wokół nich zaplecza organizacyjnego dla działań aktywizujących środowiska lokalne na terenach wiejskich. Rekrutacja uczestników seminariów opierała się na kontaktach z lokalnymi instytucjami samorządowymi, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i mediami.

Poprzez nabyte umiejętności związane z rozwojem społeczno-zawodowej aktywności na terenach wiejskich, beneficjentki mają przyczyniać się do tworzenia aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, samodzielnie rozwiązującego swoje problemy lokalne.

Projekt jest zgodny z Uzupełnieniem Programu SPO-RZL, w którym warsztaty, seminaria, konferencje oraz przygotowanie materiałów informacyjnych wymieniane są jako możliwe rodzaje wsparcia dla działania 1.6. b.

Warsztaty i seminaria obejmowały całą Polskę, trwały od maja 2007 do stycznia b. r., z przerwą wakacyjna w miesiącach lipcu i sierpniu. Prowadzone były przez profesjonalnych szkoleniowców z organizacji Centrum Aktywności Lokalnej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fundacji dla Polski.

ZAKŁADANE REZULTATY TWARDE PROJEKTU
1. W projekcie zakładane są następujące rezultaty twarde:
– z 640 uczestniczek projektu minimum 85% uzyska certyfikat ukończenia warsztatów i seminariów edukacyjnych i informacyjnych, a minimum 65% uzyska zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji podsumowującej projekt
– 80% ostatecznych beneficjentek uzyska certyfikat ukończenia akcji
– 80% uczestniczek, które uzyskają certyfikat, stworzy mini-projekty rozwoju lokalnego
– w ramach projektu zostanie wydana publikacja podsumowująca projekt w ilości 2500 sztuk, która zostanie rozdana uczestnikom konferencji oraz rozesłana do lokalnych samorządów, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

ZAKŁADANE REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU
Zakładane rezultaty miękkie projektu to:
• przełamanie stereotypowego podejścia do roli społecznej i zawodowej kobiet wiejskich wśród samych beneficjentek ostatecznych jak i ich otoczenia społecznego
• zniwelowanie uprzedzeń otoczenia społecznego beneficjentek ostatecznych dotyczących aktywności kobiet na terenach wiejskich
• zwiększenie świadomości kobiet dotyczącej możliwości działania w środowisku lokalnym i wyposażenie je w instrumenty w tym pomagające
• zwiększenie kompetencji społecznych beneficjentek ostatecznych
• podniesienie poziomu samooceny beneficjentek ostatecznych
• poprawa umiejętności funkcjonowania w społecznościach lokalnych, w kontaktach z pracodawcami, samorządami lokalnymi
• zdobycie umiejętności identyfikowania i wykorzystywania dostępnych usług z zakresu wspierania przedsiębiorczości
• nabycie wiedzy związanej z możliwymi formami działania, dobrymi praktykami
• nabycie umiejętności tworzenia partnerstwa, sieci współpracy, wymiany informacji i doświadczeń, usieciowienie beneficjentek ostatecznych.

Wartością dodaną projektu będzie to, że oprócz podnoszenia umiejętności i kwalifikacji kobiet, wzmocni on ich możliwości działania na rzecz społeczności lokalnych oraz przełamywania stereotypów ich dotyczących. Zostaną wypracowane struktury networków i partnerstw, które powinny przyczyniać się do synergii i większej spójności społecznej i terytorialnej (zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy). Ponadto wartością dodaną jest to, że bez środków EFS sfinansowanie tego typu projektu byłoby niemożliwe.
Projekt nawiązuje do tematów horyzontalnych Unii Europejskiej, w tym do koncepcji społeczeństwa informacyjnego, ze względu na wykorzystywanie innowacyjnych metod komunikacji.

Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Berenika Anders – Dyrektor Departamentu
Maria Kahlau – Zastępująca Dyrektor Departamentu

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT:
Maria Kahlau – Koordynator merytoryczny projektu
Szymon Tyburski – Koordynator projektu
Magdalena Brodowska – Specjalista ds. prawnych
Renata Bylicka – Specjalista ds. zamówień publicznych
Aleksandra Chlebowicz – Pomoc biurowa
Halina Dwojacka – Specjalista ds. obsługi finansowej
Emila Galecka – Specjalista ds. seminariów
Magdalena Grotowska – Asystent ds. obsługi finansowej
Anna Halbersztat – Asystent projektu
Eliza Lipińska – Specjalista ds. obsługi finansowej
Urszula Kłoda – Specjalista ds. PR
Agnieszka Łysikowska – Specjalista ds. seminariów
Karolina Możdżonek – Specjalista ds. warsztatów
Eliza Potyra – Asystent projektu
Maria Przybyła – Specjalista ds. warsztatów
Dominika Szeląg – Specjalista ds. seminariów

DEPARTAMENT DS. KOBIET, RODZINY I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Departament istnieje od 1 stycznia 2006 r. Pełni funkcję organu ds. równego traktowania zgodnie z Dyrektywą 2002/73/WE. Podstawowym zadaniem Departamentu jest koordynacja działań związanych z poprawą statusu kobiet i rodziny w społeczeństwie polskim, a także promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, oraz zapewnienia równego traktowania i wyrównywania szans osób narażonych a dyskryminację. W codziennej praktyce oznacza to:
• kreowanie systemowej polityki z zakresu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i godzenia ról społecznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL i PO KL)
• współpracę z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ich odpowiedzialności za realizację zadań i programów na rzecz kobiet i rodziny oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Należą do nich m.in. takie programy jak: promocja aktywnego ojcostwa, przeciwdziałanie wszelkim rodzajom przemocy i handlowi ludźmi, interaktywne programy edukacyjne na temat praw dzieci i młodzieży, inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet, przeciwdziałanie narażaniu dzieci na przemoc w mediach, programy integracyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami oraz programy wspierające rozwój rodzicielstwa zastępczego
• koordynację współpracy z organizacjami międzynarodowymi w sprawach związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, w tym przygotowywanie materiałów i sprawozdań z wykonywania odpowiednich konwencji międzynarodowych takich jak Konwencja w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji wobec Kobiet (CEDAW) czy Kampania Rady Europy na temat przeciwdziałania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet
• realizację zadań w zakresie świadczenia niezależnej pomocy prawnej ofiarom dyskryminacji w dochodzeniu ich praw
• pracę nad projektem Ustawy o równym traktowaniu. Ustawa ta ma za zadanie wdrożyć zapisy dyrektyw 2004/113/WE i 2006/54/WE oraz dokonać uzupełnienia implementacji następujących dyrektyw: 76/207/EWG, 86/613/EWG, 2000/78/WE, 2000/43/WE, 2002/73/WE
• współtworzenie, w ramach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, systemowych rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej 2007- 2014
• tworzenie akcji i kampanii, których celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na istniejące problemy, pokazanie jak można z nimi walczyć.
• przełamywanie złych stereotypów oraz promowanie dobrych praktyk.

Działania te są zgodne z Mapą Drogową na Rzecz Równości Płci 2006-2010 Komisji Europejskiej.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Europejski Fundusz Społeczny istnieje już od 50 lat. Polska wykorzystuje środki EFS od momentu przystąpienia do Unii w 2004 r. Spośród 8 tysięcy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zakończonych zostało ok. 4,5 tysiąca. Ze wsparcia skorzystało już ponad milion Polaków, głównie osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również pracowników podwyższających swoje kwalifikacje.

Efektywność  projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest bardzo wysoka. 42 proc. osób, które skorzystały ze wsparcia EFS znalazło zatrudnienie, 19 proc. rozpoczęło własną działalność gospodarczą, a 14 proc. kontynuowało naukę. Europejski Fundusz Społeczny zmienia życie poszczególnych ludzi, ale efekty jego oddziaływania widoczne są także w skali makroekonomicznej. Stopa bezrobocia z 20 proc. w 2004 r. zmniejszyła się do 13 proc. Z kolei wskaźnik zatrudnienia zbliża się obecnie do 56 proc., podczas gdy w 2004 r. wynosił 51 proc. Europejski Fundusz Społeczny z pewnością przyczynił się do uzyskania tych wskaźników.

W latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny będzie wdrażany za pomocą jednego programu operacyjnego – KAPITAŁ LUDZKI. Budżet tego programu to 11,4 mld euro. Ponad 60 proc. tej kwoty będzie wdrażane w sposób zdecentralizowany.
Im bliżej beneficjentów będą pieniądze, tym większe będą szanse na pozytywne efekty i sukces programu. Kapitał Ludzki jest najważniejszym z programów perspektywy finansowej 2007-2013.

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL 

Stowarzyszenie powstało w połowie 2000 roku. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest zarządzanie programem Centrów Aktywności Lokalnej CAL, służącemu aktywizowaniu społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy.

Swoje założenia Stowarzyszenie CAL realizuje poprzez:
• organizowanie i prowadzenie szkoleń, staży krajowych i zagranicznych, podnoszących kwalifikacje lokalnych liderów, pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych
• udzielanie wsparcia szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom
• prowadzenie poradnictwa, konsultacji
• działalność wydawniczą.
http://www.cal.org.pl

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
Fundacja RDL jest największą polską organizacją pozarządową, apolityczną, niezależną i niekomercyjną wspierającą rozwój samorządności.
FRDL posiada doświadczenie w następujących dziedzinach:
• zarządzanie dużymi projektami szkoleniowymi, także tymi finansowanymi ze źródeł Unii Europejskiej i dotyczących rozwoju zasobów ludzkich
• prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i kadry zarządzającej MSP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą
• przygotowywanie i pomoc we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego.
http://www.frdl.org.pl

FUNDACJA DLA POLSKI
Fundacja Dla Polski jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.
Działania realizowane przez Fundację Dla Polski to:
• integracja społeczna grup zagrożonych marginalizacją
• kształtowanie postaw odpowiedzialności w życiu publicznym (działania mające na celu promowanie zaangażowania w życie publiczne poprzez wyróżnianie osób, których postawa ma znaczący wpływ na kształtowanie wizerunku służby na rzecz społeczeństwa) 
• wspieranie zrównoważonego rozwoju i wyrównywanie potencjału społeczno – ekonomicznego poszczególnych regionów Polski
• tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości i kształceniu umiejętności niezbędnych do dostosowania się do potrzeb rynku pracy.
http://www.fdp.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *